6 می 2019

گچ کاری چیست ؟

گچ کاری چیست ؟   گچ بری و گچ کاری هنر بریدن، کندن و کاوییدن روی گچ است که در معماری ایران جایگاه ارزشمندی دارد. انواع […]
فارسی