23 فوریه 2019

گچ کاری به روش سنتی

گچ کاری به روش سنتی برای شروع عملیات گچ کاری در ابتدا گچ را با آب به نسبت مناسب مخلوط میکنند. اگر از خاک در این […]
فارسی