6 فوریه 2019

گچ پزی

گچ پزی: گچ پزی یعنی حرارت داردن به سنگ گچ آبدار بطوریکه بتوانیم ۵/۱ ملکول ازآب تبلور آنرا تبخیر نمائیم. همانطوریکه گفته شد سنگ گچ  سولفات […]
فارسی