23 ژانویه 2019

ساختن ملات گچ و ملات گچ و خاک

ساختن ملات گچ و ملات گچ و خاک: ابتدا قدری آب درون استانبولی می ریزند (حداکثر نصف حجم استانبولی چون اگر در ساخت ملات گچ،میزان آب، […]
فارسی