3 فوریه 2019

زمان گرفتن ملات گچ

چ: گچ  ساختمانی باید زود شروع به گرفتن و سخت شدن کند و سخت شدن آن نیز باید زود به پایان برسد. گچ  ساختمانی مرغوب آن […]
فارسی