10 آوریل 2019

تزئینات گچبری محراب های دوره سلجوقی مسجد ملک کرمان از دیدگاه هنر اسلامی

عناصر بهتریــن اســلامی، دوران از برهه هــر در هنرمنــدان اســت. بوده هنرمنــدان تزیینــی هنرهــای  بــا هــا محراب تزئیــن و ســاختن بــرای را کاشــیکاری) حجــاری، آجــرکاری، (گچبــری، تزئینــی  بــه مربــوط محــراب چهــار کرمــان، ملــک مســجد دوم طبقــه در انــد. برده کار بــه دقــت نهایــت  مانده باقــی آن گچبــری محــراب ســه از بقایایــی کــه داشــته وجــود هجــری پنجــم ســدة دوم نیمــه  و اند شــده ســاخته انــدازه یــک در ًتقریبــا ابعــاد، و انــدازه نظــر از مذکــور هــای محراب اســت.  مســتقلی پژوهــش تاکنــون شــان گچبری هنــر اهمیــت و هــا آن بــا رابطــه در کــه این بــه توجــه بــا  حاضــر، پژوهــش رســد. می نظــر به ضــروری امــری خصــوص ایــن در مطالعــه نگرفتــه، صــورت  هــا محراب گچبــری هــای نقش بررســی هــدف بــا زمینــه، ایــن در کــه اســت تلاشــی نخســتین  کــه دهــد می نشــان پژوهــش نتایــج گیــرد. می صــورت هــا  آن در رفتــه کار بــه هنــری ســبک و  بــا نقــش نــوع نظــر از فقــط و دارنــد بســیار شــباهت هــم به هــا محراب ایــن شــیوة گچبــری   نقش هــای  اســلیمی، هــای برگ و گل شــامل گچبــری تزئینــات دارنــد. جزئــی اختلافــات هــم   نقش هــای  اســت. شــجرُم و قــدَعُم کوفــی خطــوط و هندســی هــای نقش اژدری، دهــن ِاســلیمی  قبــل، هــای دوره های ســبک برخــلاف هــا محراب در رفتــه کار بــه هــای کتیبه و اســلیمی  ســازد.
فارسی