20 آوریل 2019

کارکنان و زمان اجرای گچکاری

تیم های گچکاری به طور عادی شامل یک استادکار گچکاری و یک شاگرد گچکاری ساختمان است. بعضی اوقات هم ممکن است که تیم گچکاری شامل دو […]
فارسی