24 ژانویه 2019

تاریخچه گچکاری و گچبری

تاریخچه گچکاری و گچبری در ایران شواهد باستانشناسی نشان می دهند که تاریخچه گچ و تاریخ ساخت گچ به پیش از ساختن خشت و پخت آن […]
فارسی