22 جولای 2019

ویژگی های سنگ ساختمانی خوب

ویژگی های سنگ ساختمانی خوب بافت سنگ: سنگ باید ساختمانی سالم داشته باشد یعنی:  شیار،ترک و رگه های سست نداشه باشد و بدون پوسیدگی و  یکدست و یکنواخت باشد. […]
فارسی