16 فوریه 2019

وزن مخصوص گچ/گچ و خاک

وزن مخصوص گچ: وزن مخصوص گچ برحسب ریزی ودرشتی دانه و همچنین لرزیده و نلرزیده آن متفاوت است و بطور کلی وزن مخصوص گچ از ۸۵/۰ […]
فارسی