13 فوریه 2019

مواد افزودنی درگچ

مواد افزودنی درگچ: گاهی با افزودن بعضی مواد گچ را تند گیرتر یا کند گیرتر می کنند، به شرح زیر: ۱- اگر۵/۰ درصد وزن گچ به […]
فارسی