13 فوریه 2019

مقاوم کردن گچ درمقابل آب

سخت شدن گچ: پودر گچ ساختمانی دارای ۵/۰ ملکول آب تبلور میباشد، اگردرمجاورت آب قرار گیرد۵/۱ ملکول دیگر آب جذب کرده و با ۲ ملکول آب […]
فارسی