21 جولای 2019

مرمریت ها در فضای خارجی

مرمریت ها در فضای خارجی: نوع ترکیب کانی ها و اجزاء تشکیل دهنده مرمریتها طوری است که اکثراً سریع دچار هوازدگی در سطح و عمق می […]
فارسی