31 جولای 2019

مراحل تهیه کاشی

نخستین مرحله انتخاب و آماده‌سازی مصالح آن می‌باشد. مصالح کاشی‌سازی خاک رسی است که ۲۰ تا ۲۵ درصد آن سلیسمی‌باشد. نخست مواد اضافی و زائد و دانه‌های سنگ را از داخل […]
فارسی