29 آوریل 2019

ماله گچ کاری و انواع آن/دمبر

ماله گچ کاری و انواع آن ماله اولین ابزار گچبری است.ماله ای کوچک برای پخش نمودن و پرداخت کردن اسکلت اصلی نیاز است. در هنگام خرید […]
فارسی