28 می 2018

تاریخچه و ذخایر گچ سوپر گچ آزادی

تاریخچه و ذخایر گچ سوپر گچ آزادی ذخایر سنگ گچ میلیونها سال قبل زمانی که آب شور اقیانوسها بیشتر سطح زمین را پوشانده بودند تشکیل گردیده […]
فارسی