3 فوریه 2019

گچ از لحاظ شیوه ساخت به صورت های مختلف بکار می رود

گچ  از لحا ظ شیوه ساخت به  صورت های زیر بکار می رود: ۱-  گچ  تیز یا اصطلاحا تیزون ۲-  گچ  بوم ۳-  گچ  آسترکاری ۴-  […]
فارسی