26 ژوئن 2019

سیمان هیدروفوبیز/سیمان ضد سولفات

سیمان هیدروفوبیز در این نوع سیمانی نوعی افزودنی به کار رفته  که باعث کاهش وابستگی ذرات سیمان به آب می شود. این نوع سیمان در شرایط […]
فارسی