26 ژوئن 2019

سیمان حباب زا/سیمان منبسط شونده

سیمان حباب زا این نوع سیمان با اضافه کردن بعضی عوامل مخرب هوا مانند چسب ها، رزین ها، سولفات ها و غیره، در مرحله سنگ زنی […]
فارسی