26 ژوئن 2019

سیمان با گیرش سریع

سیمان با گیرش سریع این نوع سیمان با سیمان زود مقاوم تفاوت های عمده ای دارد. خصوصیت سیمان با گیرش سریع این است که این نوع […]
فارسی