26 ژوئن 2019

سیمان با خاکستر سرباره ی کوره آهن

سیمان با خاکستر سرباره ی کوره آهن تعریف: این نوع سیمان، اصلاح شده سیمان پرتلند عادی با ۲۵-۶۵ درصد (وزنی) خاکستر سربار کوره است که با ترکیب […]
فارسی