26 ژوئن 2019

سیمان با حرارت پایین

سیمان با حرارت پایین تعریف: در این نوع سیمان هنگام بتن ریزی و سخت شدگی بتن (هیدراتاسیون) مقدار حرارت کمی تولید می شود. از این سیمان […]
فارسی