16 جولای 2019

سنگ دهبید

سنگ دهبید محصول معادن سنگ دهبید بوده و به بازارهای داخلی و خارجی ارسال میگردد.از محاسن ظاهری سنگ دهبید رنگ کرم و ساب پذیری و شفافیت […]
فارسی