13 فوریه 2019

ساختن ملات گچ/زمان گرفتن ملات گچ

ساختن ملات گچ: هر نوع ملاتی که بخواهیم بسازیم باید بعد از تعیین اجزاء تشکیل دهنده ملات و مخلوط کردن آنها به آن آب اضافه کرده […]
فارسی