30 ژانویه 2019

تاریخ پیدایش گچ

پیدایش گچ : بطوری که از شواهد زندگی و حیات انسان مشخص می گردد، تاریخ پیدایش گچ  به پیش از ساختن خشت و پختن آن بصورت […]
فارسی