13 آوریل 2019

تاریخچه اسﺘﻔاده از گچ در ایران قبل از اسلام

سابقه استفاده از گچ و اینکه از چه زمانی به صورت یکی از عناصر کاربردی معماری ایرانی درآمده، کاملاً روشن نيست، اما براساس یافتههای باستانشناسی، ﻗدیمترین […]
فارسی