4 فوریه 2019

انواع ملات های گچی

انواع ملات های گچی : دوغاب گچ : برای ساختن دوغاب گچ  ، مانند ساختن ملات گچ  عمل می‌ کنند. فقط از آب بیشتری استفاده می‌شود. […]
فارسی