13 فوریه 2019

اندازه گیری زمان شروع و پایان گرفتن گچ

اندازه گیری زمان شروع و پایان گرفتن گچ: اگر دریک ظرف مقداری آب بریزیم و روی آن به مقداری لازم گچ اضافه کنیم (به همان مقدار […]
فارسی