2 فوریه 2019

اندازه دانه های گچ/ساختن ملات گچ و ملات گچ و خاک

اندازه دانه های گچ : پس آنکه گچ  را از کوره  بیرون آوردند آنرا به آسیاب برده و با آسیاب های ساچمه ای وغیره آنرا خرد […]
فارسی