17 فوریه 2019

انبار کردن گچ

انبار کردن گچ: اگر گچ بصورت فله به کارگاه وارد شود باید بلافاصله مصرف گردد. زیراهمانطوریکه قبلا ً نیز شرح داده شد گچ میل ترکیب شدیدی […]
فارسی