25 ژوئن 2019

اجزای تشکیل دهنده سیمان/انواع سیمان

اجزای تشکیل دهنده سیمان مصالح آهکی خارجی (حدود ۶۰٪ الی ۶۷٪) رس (حدود ۳٪ الی ۷٪) سیلیس (۱۷٪ الی ۲۷٪) اکسیدهای معدنی[۲] اکسید آهن (۰/۵٪ الی ۶٪)Fe2O۳ […]
فارسی