18 ژوئن 2019

ابعاد آجر

ابعاد آجر از آنجایی که آجر را از پختن خشت خام بدست می‌آورند، در هر دورهٔ تاریخی ابعادش کمابیش نزدیک به خشت است. ابعاد آجر در […]
فارسی