مواد افزودنی درگچ:

گاهی با افزودن بعضی مواد گچ را تند گیرتر یا کند گیرتر می کنند، به شرح زیر:

۱- اگر۵/۰ درصد وزن گچ به آن نمک طعام NaCi اضافه کنیم آنرا تند گیر کرده و زمان گیرش آنرا به ۵ دقیقه می رسانیم.

۲-  اگر از یک درصد تا۴ درصد وزن گچ به آن نمک طعام اضافه کنیم زمان گیرش آن به ۵/۳ دقیقه می رسد حال اگر درصد نمک طعام را هر قدر اضافه کنیم زمان گیرش به تعویق می افتد و گچ کن گیرتر می شود،بطوریکه با افزودن ۱۰ درصد نمک طعام شروع زمان گرفتن گچ به ۵/۱۲ دقیقه می رسد.

۳- زاج سفید گچ را کند گیرتر می نماید.

۴ –  سرریش نیز گچ را کند گیر تر می نماید بطوریکه اگر به ملات گچ ازیک درصد تا۶ درصد وزن آن سریش اضافه کنیم آغاز گرفتن گچ از ۵/۱۲ دقیقه تا ۳۸ دقیقه به تأخیر می افتد. لازم به یاد آوری است که سریش نوعی چسب گیاهی می باشد که درصنعت صحافی بطور وفور مورد استفاده قرار می گیرد.

درحدود سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰ که اطاقها را کمتر نقاشی می نمودند مقداری سریش به آب ملات گچی که جهت سفید کاری اطاقها مورد مصرف قرار می گرفت اضافه می کردند تا هنگام تکیه دادن به دیوار اطاقها لباس تکیه دهنده را کثیف نکند.

۵- با افزودن ۵/۰ درصد تا ۱ درصد وزن گچ براکس به فرمول H2o و Na2b4o7 زمان آغاز گرفتن گچ از۱۵ دقیقه تا ۵/۱ ساعت به تأخیر می افتد.

۶- آب گرم درزمان گرفتن گچ تاثیر چندانی ندارد.

۷- اگر به ملات گچ از ۱/۰ تا ۵/۰ درصد وزن گچ سریشم اضافه کنیم زمان آغاز سخت شدن آن از ۱۰ دقیقه تا ۲ ساعت به تأخیر می افتد.

۸- اگربه ملات گچ از ۱۰ تا ۵۰ درصد وزن آن خاک رس اضافه کنیم ( ملات گچ و خاک) آغاز گرفتن آن حداکثر تا ۵/۱۲ دقیقه به تأخیر میافتد. 

۹- اگر به ملات گچ تا یک درصد وزن آن زاج سفید اضافه کنند زمان آغاز گرفتن آن تا ۵/۱۵ دقیقه به تأخیر می افتد ولی اگر مقدار زاج سفید را اضافه کرده و آنرا تا ۵ درصد برسانند ملات گچ تندگیر شده وزمان آغاز

گرفتن آن به ۷ دقیقه می رسد.

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی