سیمان با حرارت پایین

تعریف:

در این نوع سیمان هنگام بتن ریزی و سخت شدگی بتن (هیدراتاسیون) مقدار حرارت کمی تولید می شود. از این سیمان در پروژه های بزرگ مانند سد سازی استفاده می شود.

مشخصات:

نسبت دی کلسیم سیلیکات یا (C2S) تقریبا دو برابر سیمان عادی می باشد.

نسبت تترا آلومینو فریت کلسیم (C4AlFe) یک تا یک و نیم برابر افزایش یافته است.

نسبت تری کلسیم سیلیکات (C3S) و تری کلسیم آلومینات (C3Al) ، پنجاه درصد کاهش یافته است. این تغییر به این علت است که مواد ذکر شده حرارت زیادی در هنگام هیدراتاسیون تولید می کنند.

مهم ترین ویژگی کیفی سیمان با حرارت پایین به صورت زیر خلاصه می شود.

دانه بندی: باقی مانده در تست الک نباید بیش از ۱۰ درصد باشد.

زمان گیرش: زمان گیرش اولیه نباید کمتر از ۶۰ دقیقه و زمان گیرش نهایی نباید کمتر از ده ساعت باشد.

مقاومت: مقاومت فشاری نباید کمتر از مقادیر زیر باشد.

الف) ۷۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع در سه روز

ب) ۱۱۵ کیلوگرم بر سانتی متر مربع در هفت روز

ج) ۲۶۵ کیلوگرم بر سانتی متر مربع در بیست و هشت روز

کاربرد ها:

از این سیمان در پروژه های عظیم همانند سد سازی استفاده می شود. چنانچه در این پروژه ها از سیمان پرتلند عادی استفاده شود، به علت حرارت بالا هنگام گیرش و هیدراتاسیون ترک هایی در سطح بتن توسعه می یابد.

یک سد با ترک هایی در سطح آن، عملا قابلیت استفاده نخواهد داشت. با استفاده از سیمان کم حرارت می توان از ایجاد این نوع ترک ها جلوگیری کرد.

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی