هنر ایران از آغاز حيات خویﺶ تا دوران اسلامی، دگرگونی های عظيم را شامﻞ گشته است. دوران اسلامی از مهم ترین دوره های هنر ایران است که در آن بسياری از هنرها تﺤت تأﺛير آیين اسلام، دستخوش تﺤولات و پيشرفت های چشم گيری گشتند. یکی از این هنرهایی که در دوران ساسانی بسيار مورد توجه ﻗرار گرفت و در دوران اسلامی نيز ادامه یافت، هنر گچبری میباشد که آﺛار زیادی از آن در ﻗالب تزئينات معماری برجای مانده است. این هنر در ميان هنرهای مختلف ﻗرون اوليه اسلامی، جایگاه ویژه ای دارد و به عنوان الگو و پيﺶ زمينه ای جهت شاهکارهای گچبری دوره های بعد از خود خصوصاً سلجوﻗيان مﺤسوب می گردد. درباره تأﺛيرپذیری هنر گچبری در ابينه ﻗرون اوليه اسلامی ایران از هنر گچبری عصر ساسانی اطلاعات ناچيزی موجود است. بنابراین ﺿروری است که در این زمينه با توجه به اهميت آن در هنر و معماری ایران، تﺤقيق و پژوهﺶ بيشتری صورت گيرد. در این پژوهﺶ، از طریق مطالعات و منابع کتابخانهای و با روش توصيفی- تﺤليلی، تأﺛير هنر گچبری دوره ساسانی هجری) در ایران و خارج ایران و همچنين مضامين نقوش ۵ تا ۱بر تزئينات گچبری ﻗرون اوليه اسلامی(ﻗرن گچبری و شيوه های نقوش گچبری در دوران اوليه اسلامی، بﺤث می شود.

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی