24 آوریل 2019

کار با دیوارهای با مکش کم و زیاد

کار با دیوارهای با مکش کم و زیاد در طول آزمایش زمان سنجی، اگر گچ  بطور قابل توجهی خشک تر از قبل شده باشد، دیوار مکش […]
فارسی