24 ژانویه 2019

علت ترک خوردن گچ / منابع تهیه ی گچ / نوع گچ

علت ترک خوردن گچ کاری: گاهی در ساختمان ملاحظه می کنیم که سطوح گچ کاری شده پس از خشک و سخت شدن ترک می خورد وشکل […]
فارسی