17 فوریه 2019

مقاومت فشاری و کششی گچ

مقاوم کردن اندود گچ در مقابل آب: درفضاهایی از آپارتمان های مسکونی که اندود گچ در مقابل بخار آب قراردارد مانند سقف حمامها و یا توالت […]
فارسی