2 فوریه 2019

سنگ گچ بر دو نوع است

سنگ گچ  بر دو نوع است : ۱- سولفات کلسیم آبدار ،که به آن ژیپس می گویند. ۲- سولفات کلسیم بدون آب که به آن انیدرید […]
فارسی