20 جولای 2019

سنگ تراورتن

تراورتن انواع سنگ ساختمانی تراورتن جزء سنگهای رسوبی است که منشأ خارجی دارند و در نتیجه حرکت یا ته نشین شدن ذرات سنگهای قبلی یا رسوب […]
فارسی