17 فوریه 2019

سازه هاي گچي

سازه هاي گچي ۱) ديواره‌‌‌: ساليان متمادی مهندسين و ساختمان سازان در پی دست يافتن به ديواری با تمامی مشخصات عملکردی و با حداکثر کارايی بوده […]
فارسی