13 فوریه 2019

زمان مصرف گچ از لحاظ دما/اندازه دانه های گچ

زمان مصرف گچ از لحاظ دما: با توجه به آنکه گچ در موقع ملات سازی گرما تولید می کند بطوریکه ر ازمحیط کارگاه می شود بدین […]
فارسی