20 آوریل 2019

دستگاه های لازم برای گچکاری سنتی/آب و هوای مناسب برای گچکاری ساختمان

دستگاه های لازم برای گچکاری سنتی: •    اگر لازم باشد داربست, بشکه و تخته •    ماله •    همزن دستی •    شمشه چوبی، آهنی یا آلومینیومی •   […]
فارسی