5 فوریه 2019

تکنیک های گچ بری

تکنیک های گچ  بری: غیرازتکنیک قالب گیری که با استفاده ازقالب تهیه می شد وسپس با استفاده ازخمیرگچ ، گچ  قالبی را درقسمت مورد نظر می […]
فارسی