25 ژوئن 2019

تاریخ تولید سیمان در ایران

تاریخ تولید سیمان در ایران اینکه از چه تاریخی مصرف سیمان در ایران باب شده است چندان مشخص نیست ولی آنچه که مسلم است ورود سیمان […]
فارسی