4 فوریه 2019

انواع گچ بری

انواع گچ  بری: گچ  بری شیر و شکری: از گچ  بری های اصیل و قدیمی دوران اسلامی است.  فرورفتگی وبرجستگی آن بسیارکم حدوداَ ۲ الی ۳ […]
فارسی