ویژگی های سنگ ساختمانی خوب

بافت سنگ: سنگ باید ساختمانی سالم داشته باشد یعنی:  شیار،ترک و رگه های سست نداشه باشد و بدون پوسیدگی و  یکدست و یکنواخت باشد.

جذب آن:  سنگ ساختمانی نباید آب زیاد جذب کند بنابراین نباید در آب متلاشی و حل شود.

پاکیزگی: سنگ ساختمانی نباید آلوده به مواد طبیعی و مصنوعی باشد.

 پایداری سنگ در برابر عوامل محیطی: سنگ طبیعی باید شرایط فیزیکی و شیمیایی محیط را تحمل نماید لذا باید در برابر باد، یخبندان، تغییرات دما و در صورت وجود جریان آب و همه عوامل فرسایش مقاومت کند.

پایداری مکانیکی: تاب فشاری برای قطعات بابر نباید کمتر از ۱۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد.

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی