انواع ماسه ( از نظر ترکیب شیمیایی)
۱۰ تیر ۱۳۹۸
انواع ماسه را بشناسیم
۱۰ تیر ۱۳۹۸

خواص عمومی ماسه ریختگی :

۱) استحکام در حالت تر ( Green Strength ) : استحکام فشاری و برشی در گوشه ها
۲) استحکام در حالت خشک ( Dry Strength )
۳) استحکام در حالت حرارتی ( Hot Strength ) : سریع به دمای بالا می رسد ، وقتی رطوبت خود را از دست می دهد نباید شکل خود را از ذست بدهد زیرا باعث ایجاد ترک و خرد شدن یا پلیسه و زائده و رگه می شود.
۴) قابلیت عبور گاز ( Permeability ) : گاز متصاعد شده از چسب و پوشش و هوای داخل باید خارج شود. به شکل و دانه مواد قالب و میزان کوبش و چسب و رطوبن بستگی دارد.
۵) پایداری حرارتی ( Thermal Stability ) : ابعاد خود را حفظ کند و ضریب انبساط حرارت پایین داشته باشد.
۶) دیرگدازی ( Refractoriness ) : مواد قالب تغییر حالت ندهد و سوخته و ذوب نشود و مقاوم به حرارت باشد.
۷) قابلیت شکل گیری ( Flowability ) : به اندازه دانه بستگی دارد.
۸) کیفیت سطحی ( Produces Good Casting Finish ) : به خواص فیزیکی دانه بستگی دارد.
۹) قابلیت فروپاشی ( Collapsibility ) : تابع نوع چسب مصرفی است.
۱۰) قابلیت بازیافت ( Reusable )
۱۱) تهیه و کنترل ساده
۱۲) نرخ خنک کنندگی ( Remove Heat )
نکته : ماسه سیلیسی را با خاک اره مخلوط کرده و جلو انبساط و انقباض را می گیرند یا با چسب سیلیکات سدیم و مواد افزودنی برای راحت جدا شدن مخلوط می کنند.
نکته : رطوبت در صنعت بین ۴ تا ۶ درصد وزنی است ، اگر رطوبت کم باشد ، استحکام تر کاهش می یابد و اگر زیاد باشد ، باعث ایجاد موک گازی می شود ( استحکام تر psi 7-6 است)

دیدگاه ها بسته شده است

فارسی